Indsatsområder

Print

Skolens indsatsområder 2015-16

Skolens fokusområder 2015-16 er tænkt at skulle styre de indsatsområder, som bestyrelsen kan godkende, så de hjælper gymnasiet til at nå de uddannelsespolitiske og personalepolitiske mål, som udspringer af skolens værdier, mål og visioner. Derfor er det vigtigt at læse indsatsområderne på en sådan måde, at de enkelte emner skal forstås som dele af en samlet skolekultur.

De valgte indsatsområder

I skoleåret 2015-16 iværksættes arbejdet med to nye indsatsområder, nemlig:

1. Overgange grundskole-gymnasium og gymnasium-videregående uddannelse
2. Forbedret løfteevne, både skriftligt og mundtligt

Disse to områder vil blive analyseret, og der vil blive udarbejdet handlingsplaner for det videre forløb og implementeringen.

Men vi har også igangværende indsatsområder, som er undervejs og er klar til afprøvning i undervisningen eller implementering i udvalgte dele af denne. Det drejer sig om:

3. Implementering af internationaliseringsstrategien på udvalgte studieretninger
4. Fortsat arbejde med kvalitetsudvikling gennem målrettet kollegial sparring
5. Implementering af udvidet teamsamarbejde i studieretningerne

Disse tre indsatsområder vedrører alle skolens kerneområder i form af kvalitetsudvikling af den daglige undervisning og midler til at opnå denne kvalitetsforøgelse. Områderne vil involvere et stort antal af skolens lærere og elever.

Endeligt er indsatsområdet med kvalitetsudvikling af skriftlighed klar til implementering i hele organisationen fra starten af skoleåret 2015-16.

6. Implementering af ny, forbedret praksis ved skriftligt arbejde
I skoleåret 2014-15 er ressourcerne under ”Skrivemålet” til arbejdet med den enkelt- og flerfaglige skriftlighed blevet kvalitetsudviklet og udvidet. Materialet omfatter alle fag med skriftlig dimension og de flerfaglige opgaver (DHO, SRO og SRP), således at implementeringen omfatter alle skolens elever og lærere.

7. Fokus på den enkelte elevs trivsel og læring
Her bygger vi på anbefalingerne fra elevtrivselsundersøgelsen 2014, men den har fortrinsvis fokus på den sociale trivsel. Og det er også det, der kommer hurtigst i fokus, når man taler med elevrådet og klasserådet. Ikke desto mindre er det nok så meget den enkelte elevs forudsætninger for læring, der bør være i fokus.