Almen sprogforståelse

Print

Almen sprogforståelse


Almen sprogforståelse udgør som del af grundforløbet en fælles basis for det sproglige arbejde i alle fag i det almene gymnasium. Forløbet har to elementer, sproglig bevidsthed og sproglig analysefærdighed. Disse sider af forløbet er ligeværdige, betinger gensidigt hinanden og sikrer faglig dybde. I forløbet samarbejder sprogene om det kernestof, der er fælles for alle gymnasiets sprogfag, herunder det udvidede tekstbegreb. Forløbet fungerer desuden som en introduktion til valget af de sproglige studieretninger ved at vise, hvordan beskæftigelsen med sprog er både alment dannende og studieforberedende.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

– anvende faglig terminologi om grammatik, semantik og pragmatik

– identificere sætningstyper og gennemføre en syntaktisk analyse i teksteksempler fra latin, dansk og de sprog, de møder i gymnasiet

– anvende deres viden om morfologi, syntaks og semantik til at gøre sproglige iagttagelser i tekster på dansk og de sprog, de møder i gymnasiet

– anvende viden om genrer og sproghandlinger i arbejdet med tekster

– belyse forskelle mellem de sprog, de møder i gymnasiet, herunder mellem dansk, norsk og svensk

– forstå grundlæggende principper om sprognormer, standard og variation

– anvende deres viden om latin og sproghistorie til at redegøre for ordforråd og forskellige former for orddannelse i eksemplerfra dansk og de sprog, de møder i gymnasiet

– anvende deres viden om latin og andre sprog til at belyse sammenhænge mellem sprog og kultur

– anvende forskellige strategier til indlæring af fremmedsprog

Fagligt indhold

Gennem det faglige indhold skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. Det faglige indhold er:

– grammatisk terminologi og analysefærdighed

– sproglig praksis, herunder tale og skrift, udtryks-og indholdsside

– elementær sociolingvistik, herunder standard og variation, norm og individualitet

– elementær sproghistorie, sammenhæng mellem sprog og nationalitet samt sprog i globaliseringens tidsalder

– sproglige læringsstrategier, sprogsyn, sprog som studiekompetence samt anvendelse af faglige hjælpemidler.

Latindelen, jf. pkt. 3.1.1., udgør mindst 20 timer af det samlede forløb og omfatter desuden:

– morfologi og forholdet mellem kasus og ledfunktion, herunder forskel på analytisk og syntetisk sprog

– orddannelse i sproghistorisk sammenhæng, herunder stammer og affikser

– græsk i latin og latin i moderne fremmedsprog, herunder latins bidrag til de moderne videnskabssprog og til låne-og fremmedord i almindelighed

– sammenhæng mellem sprog og kultur, herunder domæner, bevidsthedshistorie og kulturbetinget betydningsindhold

– oversættelse og oversættelsesproblematik

 


Almen sprogforståelse [PDF]