Billedkunst

Print

Billedkunst


Billedkunst har som sit primære genstandsfelt visuelle fænomener samt æstetiske processer.I faget oplever og undersøger eleverne forskellige visuelle fænomener, herunder visuelle kulturer, traditionelle kunstformer,nutidens kunstformer samt arkitektur, og eksperimenterer med dem for at opnå visuel, æstetisk og innovativ viden og kompetence.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

– undersøge en problemstilling gennem en vekselvirkning mellem praksis, analyse og teori

– eksperimentere med forskellige metoder og strategier til at løse opgaver af visuel eller rumlig karakter i samspil med det analytiske arbejde med andres og egne værker

– reflektere over og forklare valg og fravalg, muligheder og begrænsninger i æstetiske og innovative processer

– udvælge, sammenligne og analysere et relevant visuelt og rumligt materiale med udgangspunkt i en problemstilling. Elevernes eget arbejde skal indgå i materialet

– sammenholde analytiske resultater med relevant teori

– forklare forskellen mellem personlig smag og analytisk tilgang

– reflektere over udvalgte perioder og visuelle kulturers karakteristiske træk

– anvende relevant fagterminologi

– kommunikere om og ved hjælp af visuelle virkemidler, herunder digitale

– behandle problemstillinger i samspil med andre fag

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof

Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber.Kernestoffet er:

– praktisk, analytisk og teoretisk undersøgelse af almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger

– visuelle værker, fænomener og kulturer med følgende spredning:
• før og efter 1800 og fra de seneste 10år, med hovedvægt på sidstnævnte periode
• forskellige værktyper, medier og udtryksformer, herunder digitale
• danske, vestlige og ikke-vestlige udtryk, herunder international samtidskunst

– forskellige analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst

– forskellige teorier til at belyse almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger

– ideerne og strategierne bag visuelle udformninger

– kuratering og/eller museologi

– æstetiske og innovative processer

 


Billedekunst B [PDF]


Billedekunst C [PDF]