Biologi

Print

Biologi


Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi beskæftiger sig med de egenskaber, sammenhænge og processer,der karakteriserer biologiske systemer på alle niveauer, det molekylære niveau, celle, individ, population og økosystem. Biologisk viden anvendes inden for en række områder som bioteknologisk produktion, sundhedsvidenskab og miljøbeskyttelse.

Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen. I det almene gymnasium tager faget udgangspunkt i videnskabsfaget, og det er præget af udviklingen inden for moderne biologisk forskning og bioteknologi.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

– anvende fagbegreber, fagsprog,relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger

– udføre enkle eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed

– bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt

– anvende enkle matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse

– analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser, med inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed

– anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng

– uddrage og anvende biologifaglig information fra forskellige kilder

– formulere sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer

– demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

– anvende fagets viden og metoder til stillingtagen og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold, og til at udvikle og vurdere løsninger

– behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Kernestof

Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. Kernestoffet bygger overordnet på sammenhæng mellem biologisk information, struktur og funktion på alle organisationsniveauer og på levende organismers vækst og dynamiske opretholdelse af ligevægt. Kernestoffet er:

– cellebiologi: overordnet opbygning af pro-og eucaryote celler og membranprocesser

– mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer

– makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner og DNA

– enzymer: overordnet opbygning og funktion

– biokemiske processer: fotosyntese, respiration og gæring

– genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, det centrale dogme og mutation

– evolutionsbiologi:eksempler på evolutionsmekanismer

– fysiologi: Oversigt over kroppens organsystemer, et udvalgt organsystems opbygning og funktion, forplantning og hormonel regulering

– økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-kredsløb og biodiversitet

 


Biologi B [PDF]


Biologi C [PDF]