Fransk

Print

Fransk


Fransk er et videns-og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel kommunikativ kompetence. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger gensidigt hinanden og sikrer faglig dybde. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og globale sammenhænge, dels som erkendelsesmiddel og som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. Fagets arbejdsområde er sprog, kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede områder.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

– forstå hovedpunkterne, når der tales fransk om kendte og almene emner, formidlet gennem forskellige medier

– læse og forstå ubearbejdede fransksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster

– deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk om kendte og almene emner, herunder beskrive oplevelser og begivenheder samt begrunde og forklare holdninger

– præsentere og redegøre for kendteproblemstillingerpå et klart og nogenlunde flydende fransk

– udtrykke sig skriftligt på et ukompliceret og sammenhængende fransk

– analysere og fortolke fransksprogede tekster inden for forskellige genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, interkulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge

– perspektivere den erhvervede viden om franske og frankofone kultur-og samfundsforhold til andre kultur-og samfundsforhold

– behandle problemstillinger i samspil med andre fag

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

– benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde

Kernestof

Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber.Kernestoffet er:

– de grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse, både vedrørende samtalers og teksters struktur og vedrørende den relevante syntaks og morfologi

– et alment ordforråd og idiomatik til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation med særligt fokus på de studerede emner

– de grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation, receptivt såvel som produktivt

– mundtlige og skriftlige fiktive og ikke-fiktive tekster fra det 20. og det 21. århundrede fra Frankrig og andre frankofone områder

– historiske, kulturelle og interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner

– aktuelle forhold i fransksprogede områder med hovedvægt på Frankrig

– centrale samfundsmæssige forhold i Frankrig samt i et eller flere andre frankofone områder

– fagets centrale hjælpemidler, herunder hensigtsmæssig anvendelse af digitale hjælpemidler

 


Fransk [PDF]