Historie

Print

Historie


Faget historie handler om fortidige forhold og beskæftiger sig med, hvordan mennesker har levet under forskellige vilkår gennem tid frem til i dag. Faget giver viden og kundskaber om fortidige begivenheder, udviklingslinjer, kontinuitet og brud iDanmark, Europa og den øvrige verden, samt hvordan fortid bruges af mennesker. Faget er centralt for elevernes almendannelse og bidrager med et historisk perspektiv på nationale og internationale politiske, økonomiske, sociale og kulturelle problemstillinger, og giver indsigt i fortidsfortolkningers betydning for både individers og fællesskabers identiteter.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

– redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie

– redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling

– analysere eksempler på samspilletmellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne

– skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper

– reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende

– anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie

– opnå indsigt i,hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden

– formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid

– formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg

– behandle problemstillinger i samspil med andre fag

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 


Historie [PDF]