Kemi

Print

Kemi


Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser for at ændres ved reaktioner udforskes, beskrives og forklares. Kemi udgør en vigtig del af den moderne naturvidenskab. Kemi har stor betydningfor samfundets fortsatte økonomiske og teknologiske udvikling, både nationalt og internationalt, idet der i kemisk forskning arbejdes med f.eks. bio-og nanoteknologi, lægemidler, fødevareproduktion, miljøforskning, udvikling af nye materialer og bæredygtige teknologier til kemisk produktion. Kemisk viden og metoder udgør i dag et centralt element i en række uddannelser og erhverv indenfor de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige områder. Det er essentielt for kemifaget, at kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem teori, modeller og eksperimenter.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

– anvende fagbegreber, fagsprog og metoder til at beskrive simple kemiske problemstillinger

– relatere iagttagelser, modeller og symbolsprog til hinanden ved anvendelse af kemisk fagsprog

– gennemføre kvalitativt og kvantitativt eksperimentelt arbejde med simpelt laboratorieudstyr under hensyntagen til laboratoriesikkerhed

– indsamle og efterbehandle iagttagelser og resultater fra eksperimentelt arbejde

– dokumentere eksperimentelt arbejde mundtligt og skriftligt, herunder forklare simple sammenhænge mellem det eksperimentelle arbejde og den tilknyttede teori

– gennemføre enkle kemiske beregninger

– anvende digitale værktøjer i en konkret faglig sammenhæng

– indsamle kemifaglige informationer fra forskellige kilder og anvende dem relevant i faget

– udtrykke sig mundtligt og skriftligt om kemiske emner med inddragelse af fagsprog og -begreber

– demonstrere viden om kemis identitet og metoder

– anvende fagets viden og metoder til at undersøge og beskrive enkle problemstillinger med kemisk indhold fra hverdagen eller den aktuelle debat og eventuelt til at udvikle og vurdere løsninger

Kernestof

Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. Kernestoffet er:

– kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer

– grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning

– stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration

– kemiske bindingstyper, tilstandsformer og blandbarhed

– simple organiske og uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse

– ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse

– simple kvalitative og kvantitative eksperimentelle metoder, herunder separation, titrering og vejeanalyse

– kemikaliemærkning og sikkerhedsvurdering ved eksperimentelt arbejde

 


Kemi B [PDF]


Kemi C [PDF]