Spansk

Print

Spansk


Spansk er et videns-og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel kommunikativ kompetence. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger gensidigt hinanden og sikrer faglig dybde. Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og globale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. Fagets arbejdsområde er sprog, kultur, historie og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansksprogede områder.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

– forstå hovedpunkterne i et tydeligt talt spansk om almene og kendte emner formidlet gennem forskellige medier

– læse og forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster

– deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende spansk, herunder beskrive oplevelser og begivenheder samt begrunde og forklare holdninger

– præsentere og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende mundtligt spansk

– udtrykke sig skriftligt på et ukompliceret og sammenhængende spansk

– analysere og fortolke tekster inden for forskellige genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, interkulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge

– perspektivere den erhvervede viden om samfunds-og kulturforhold i de spansksprogede områder til andre samfunds-og kulturforhold

– behandle problemstillinger i samspil med andre fag

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

– benytte viden om, hvordanman lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde

Kernestof

Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber.Kernestoffet er:

– et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation

– et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner

– grundlæggende principper for sprogets anvendelse og opbygning, herunder morfologi, syntaks, fonetik og pragmatik

– moderne fiktive og ikke-fiktive tekster fra Spanien og andre spansksprogede områder

– historiske, kulturelle og interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner

– centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og andre spansksprogede områder

– aktuelle forhold i Spanien og andre spansksprogede områder

– fagets centrale hjælpemidler, herunder hensigtsmæssig anvendelse af digitale hjælpemidler

 


Spansk [PDF]