Praktiske oplysninger

Print
A: AT, Alkohol og rusmidler

AT = Almen Studieforberedelse
AT er forkortelsen for almen studieforberedelse. Almen studieforberedelse er en række forløb med skiftende fag, der er særligt tilrettelagt for hver klasse. I almen studieforberedelse skal du lære, hvordan vi arbejder fagligt i gymnasiet (og på de videregående uddannelser). Du bliver gjort bevidst om, hvordan emner kan anskues forskelligt afhængigt af den faglige metode, der anvendes, og du lærer om, hvordan mennesket tænker og har tænkt gennem tiderne. Det er målet, at du bliver forberedt til videre studier efter gymnasiet.

AT vil været udfaset fra sommeren 2019 pga. gymnasiereformen vedtaget i 2017.

Alkohol og rusmidler
Udgangspunktet for skolens alkohol- og rusmiddelpolitik er, at alkohol og rusmidler af enhver art ikke kan kombineres med arbejde/undervisning og øvrige skoleaktiviteter.

Herning Gymnasiums politik på området er, at så længe der foregår undervisning på skolen, må der ikke indtages alkohol eller rusmidler af ansatte, elever eller andre, der midlertidigt opholder sig på skolen. Det er naturligvis ikke tilladt at møde til undervisning eller på arbejde i alkohol- eller rusmiddelpåvirket tilstand.

Undervisning, der foregår uden for huset, er også omfattet af alkohol- og rusmiddelpolitikken. Det drejer sig fx om studierejser (udlandet), ekskursioner (en- og flerdages indenlandske ture) og intro-arrangementer som Wild-Life-turene.

Rektor kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen.


B: Bogdepot, Bus- og togkort

Bogdepot
Bogdepotet ligger i kælderen under bygning 3. Det er normalt åbent mandag-fredag fra 9.15-9.30 og 1o.40-11.05. Vi bruger mange bøger. Men bøger er dyre, og du skal derfor passe godt på dem ved at binde dem ind, skrive navn i dem og behandle dem ordentligt.

Skolen stiller de fleste undervisningsbøger gratis til rådighed. Bøgerne ligger i reoler, hvor hver klasse har sin egen. Hver bog har sit eget individuelle nummer i form af en stregkode. Du skal selv hente bøgerne og ved hjælp af dit personnummer og bøgernes stregkode registrere på computeren, at du har lånt dem. Det er den elev, der har lånt en bog, der hæfter for bogen. Så lad være med at låne til andre elever. I åbningstiden er det normalt Jane Gaden, du møder i bogdepotet.

Du skal selv erstatte bøgerne, hvis du ødelægger dem eller smider dem væk. Bortkomne bøger, der dukker op igen og afleveres af låner selv inden for en periode på 3 måneder efter betaling af erstatning, kan afleveres og erstatningsbeløbet refunderes. Efter denne frist ydes ingen tilbagebetaling. Såfremt du afleverer en anden bog, end den du er registreret for, vil afleveringen ikke blive registreret i dit navn, og du vil stadig stå som skyldner af den oprindeligt lånte bog.

Bøger, som skolen rykker for mere end 2 gange, vil blive sendt til restance hos SKAT. Gælden vil herefter blive administreret af inddrivelsescenteret hos SKAT.

Bus- og togkort
Ungdomskortet er transportrabat til alle elever på ungdomsuddannelser og alle 16-19 årige, der ikke er under uddannelse. Ungdomskortet er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde. Ungdomskortet giver dig også ret til rabat på rejser på tværs af takstområder, og du kan købe billetter til andre takstområder end dit eget til samme pris som børnebilletter.

Et Ungdomskort kommer til at koste 360,30 kr. om måneden for elever på ungdomsuddannelser.

Sådan søger du:

Der åbnes for bestillinger af Ungdomskort i løbet af juni måned. Du skal først godkendes i et selvbetjeningssystem om ret til rabat. Her er det uddannelsesstedet, der træffer afgørelsen. Når du er godkendt hos uddannelsesstedet, kan du bestille og købe dit Ungdomskort hos trafikselskaberne.
På grund af sommerferien skal du bestille dit Ungdomskort senest d. 1. juli for at være sikker på at have det til skolestart.


C: Computere, Cykler og knallerter

Computere
Næsten alle elever har en bærbar computer med i skole hver dag, men det er ikke noget, skolen stiller krav om. Både Mac og Windows computere kan håndtere skolens programmer. iPads og andre tablets er rare, men kan ikke erstatte en ”rigtig” computer i forbindelse med aflevering mv.

Fra din egen computer har du internetadgang fra skolen. Du kan tilgå Lectio og skolens servere både hjemmefra og fra skolen. Er du på skolen, kan du udskrive på skolens printere (se punktet TrylleHat og Papir, Print og Kopiering). Brugernavn og kode til skolens systemer og til din skolemail er dit Uni-Login (se UMS).

Bemærk: Det forventes at du læser din mail og tjekker Lectio mindst en gang hver skoledag, idet megen kommunikation på skolen foregår på denne måde. På https:// intranet.herning-gym.dk kan du finde vejledninger til, hvordan du tilgår e-mail og Lectio fra din smartphone.

Cykler og knallerter
Hvis du cykler eller kører på knallert til skole, skal du anbringe din cykel/knallert i cykelstativerne og/eller de markerede felter.


D: Deltagerbetaling, Dueslag

Deltagerbetaling
I dokumentet kan du læse om, hvilke udgifter du må påregne i din gymnasietid som både elev og som selvstuderende.

Dueslag
Lærernes postkasser kaldes dueslag. De findes på 21-gangen ved studievejledernes kontor og lige over for sekretariatet. Her kan du aflevere opgaver mv. til lærerne.


E: Eksaminer og årsprøver, Elevstøtteforening, E-mail, Erhvervsarbejde, Evaluering

Dimission

Fredag den 23. juni 2017 kl. 10.00. I 2018 afholdes dimissionen den 29. juni kl. 10.00.

Eksaminer og årsprøver
Studentereksamen omfatter 8 eksaminer samt studie- retningsprojektet. Ved afslutningen af 1. og 2.g er der en række skriftlige og mundtlige prøver.

I 2018 offentliggøres eksamensplanen den 16. maj og den 23. maj. Her får du at vide, hvilke fag Undervisningsministeriet har udtrukket som eksamensfag, og hvilke fag du skal til årsprøve i.

Elevstøtteforening
Foreningen yder i særlige tilfælde økonomisk støtte til enkeltelever til ekskursioner og studierejser. Man skal sende en ansøgning til rektor Søren Brøndum (sb@herning-gym.dk) for eventuelt at kunne få et tilskud eller lån. Der bliver i hvert tilfælde foretaget en vurdering af behovet, og derfor skal der være tale om velbegrundede ansøgninger.

E-mail (Skolemail)
Skolens e-mail, skolemail, er kun beregnet til uddannelsesformål. Du må sende e-mails til andre elever i din klasse, til dine lærere og andre relevante personer. Du må ikke sende e-mails til store grupper, fx alle elever eller alle lærere. Skolerelevante e-mails til alle eller mange på skolen må kun sendes efter aftale med uddannelseschef Anette Pedersen (ap@herning-gym.dk).

Skolen benytter e-mail rigtig meget. Du skal derfor tjekke din skolemail, hver gang du er på skolen. Der kan være beskeder fra studievejledere, skolens kontor, lærere, skemalægger og mange andre – og i mange tilfælde får du kun meddelelsen via skolemail.

HUSK med jævne mellemrum at tømme mailboksen for e-mails, der ikke længere er relevante.

Erhvervsarbejde
Bortset fra feriejob skal man være forsigtig med at tage erhvervsarbejde. I de tre år, hvor du er elev på Herning Gymnasium, er skolen din arbejdsplads. Mange har alligevel et job ved siden af, men det kan påvirke skolegangen og eksamensresultatet negativt.

Evaluering
Elever og lærere samarbejder om en systematisk evaluering af undervisningen. Dette sikrer åbenhed og synlighed omkring udviklingen af undervisningen med henblik på at forbedre elevernes udbytte af den. En evalueringsplan for hver af de tre årgange ligger på skolens hjemmeside.

F: Ferieplan, Fester, Forsikring, Forsømmelser, Forældremøder, Fritagelse for idræt, Frø, Fællestimer

Ferie- og undervisningsplan for elever 2017-2018

Vi følger i det store hele Herning Kommunes ferieplan

(de nævnte dag er inklusive)
Første undervisningsdag for 1. g.: mandag 14. august 2017

Første undervisningsdag for 2. og 3.g.: tirsdag 15. august 2017
Efterårsferie: uge 42 (lørdag 14. oktober – søndag 22. oktober 2017
Juleferie: torsdag 21. dec. 2017 – tirsdag 2. januar 2018
Orienteringsmøde åben skole: ”skoledag med visse elevaktiviteter”: lørdag 20. januar 2018
Vinterferie: uge 7 (lørdag 10. februar – søndag 18. februar 2018

Påskeferie: lørdag 24. marts – mandag 2. april 2018
St. Bededag: fredag 27. april 2018
Kr. Himmelfartsdag: torsdag 10. maj – søndag 13. maj 2018
Pinse: lørdag 19. maj – mandag 21. maj 2018
Sidste undervisningsdag for 3.g.: tirsdag 22. maj 2018

Sidste undervisningsdag for 1.g + 2.g.: fredag 1. juni 2018
Grundlovsdag: tirsdag 5. juni 2018

Sidste studenter springer ud og studenterbal: onsdag 27. juni 2018
Translokation for 1.g og 2.g.: onsdag 27. juni 2018
Dimission: fredag 29. juni 2018
Sommerferie: lørdag 30. juni 2018

Fester
Skolens elevfester arrangeres som hovedregel af elev- foreningen ÆB i samarbejde med repræsentanter for skolen. Cafeer er altid placeret på eftermiddage fredag efter skoletid, og fester holdes normalt fredag aften fra 20 til 24.

Bemærk: Festerne og caferne er lukkede fester (dvs. kun for skolens elever). Billetter kan kun købes i forsalg og består af armbånd ligesom dem, der bruges ved musikfestivaler.

Forsikring
Skader skal anmeldes til din private forsikring. Skolen har ikke nogen forsikring, der dækker skader eller tyveri. Benyttelse af skolens garderobe sker på eget ansvar (lej eventuelt et skab).

Forsømmelser
Der er møde- og afleveringspligt i gymnasiet. Du skal deltage i alle lektioner. Hvis du er fraværende på grund af sygdom eller af andre tvingende grunde, skal du oplyse fraværsårsagen i Lectio. Hvis du er syg i længere tid, kan du få sygeundervisning. Det aftaler du med din studievejleder. Hvis du i øvrigt har problemer, der påvirker din skolegang, skal du kontakte din studievejleder, som vil prøve at hjælpe dig.

Du skal aflevere alle skriftlige opgaver til tiden. Det er vigtigt, at du ikke kommer bagefter med skriftlige afleveringer. Hvis du ikke afleverer en opgave til tiden, bliver du indkaldt til at arbejde med den i studiecaféen. Der er mødepligt i studiecaféen.

Du vil meget hurtigt få en skriftlig advarsel, hvis du ikke afleverer opgaver til tiden. Advarslen fortæller dig, at hvis du ikke fremover passer lektionerne og afleverer opgaverne til tiden, vil du komme til eksamen i alle fag, der afsluttes i indeværende skoleår eller miste retten til at aflægge eksamen i et eller flere fag.

Du kan kun få SU, hvis du er studieaktiv. Hvis du bliver ved med at forsømme efter at have fået en skriftlig advarsel, vil vi normalt vurdere, at du ikke er tilstrækkeligt studieaktiv. Det betyder, at du ikke kan få SU.

Forældremøder
I begyndelsen af skoleåret inviteres 1.g.’erne og deres forældre til en studieretningsaften den 14. september, hvor der vil være orientering om 1.g.’ernes valg af studieretning. Det være muligt at møde kontaktlærerne for de forskellige grundforløbsklasser i løbet af aftenen.

Det skal understreges, at forældre altid er meget velkomne til at rette henvendelse til gymnasiet, hvis der er spørgsmål eller problemer, der skal afklares.

Fritagelse for idræt
Hvis du skal fritages for idræt, skal du henvende dig til din studievejleder. Hvis du på grund af sygdom har brug for en længerevarende fritagelse fra idrætsundervisning, skal du aflevere en lægeerklæring, hvor lægen skal angive sygdommens art, varigheden og omfanget af fritagelsen. Du skal selv betale lægeerklæringen.

Er hindringen for din deltagelse umiddelbart synlig, f.eks. et brækket ben, kan studievejlederen fritage dig helt eller delvis, uden at der kræves lægeerklæring. Hvis du på grund af handicap/sygdom ikke kan have idræt, skal du have et andet fag på C-niveau, der erstatter de manglende timer. Det er skolen, der fastsætter, hvilket andet fag du skal have.

Frø
Frøer er kælenavnet for de nye 1.g’ere. Det kommer enten af frø i betydningen det, der skal spire og sætte blomst, eller i betydningen et lille grønt væsen, som 2. og 3.g’erne gerne vil kysse for at finde en prins eller en prinsesse. Under alle omstændigheder er ordet venligt og kærligt ment.

Fællestimer
Fællestimer arrangeres dels af aktivitetsudvalget, dels af lærere i de forskellige studieretninger. I løbet af et skoleår vil der typisk være en række arrangementer, som afholdes for en eller flere årgange eller for hele skolen.

G: Garderobe, Glemte sager, Grundforløbet

Garderobe
Du må gerne hænge dit tøj i garderoben i fællesområdet. Men undgå at efterlade værdigenstande i lommer og tasker. Desværre sker det en gang imellem, at der forsvinder noget. Og skolen har ingen forsikring, der dækker tyveri. Vi har videoovervågning og anmelder alle tyverier til politiet – men det er ærgerligt at miste dyrt tøj, PC, mobil eller andet værdifuldt, fordi man tror, at ingen stjæler. Benyttelse af garderoben sker på eget ansvar (lej eventuelt et skab).

Glemte sager
Værdigenstande og mindre ting (smykker, USB-stik, ledninger, briller, kreditkort, mobiltelefoner osv.) kan hentes på kontoret. Større ting (jakker, sko, idrætstøj osv.) anbringes på hylder i kælderen under 31-gangen – uden for bogdepotet og i hallens garderobe. Glemte sager opbevares 3 måneder, hvorefter de kasseres.

Grundforløbet
Grundforløbet er de første 3 måneder af gymnasieuddannelsen. Det giver de nye elever indsigt i en række af gymnasiets fag og arbejdsmetoder. Grundforløbet omfatter desuden ”naturvidenskabeligt grundforløb”, der giver forståelse af naturvidenskabelig tankegang og metode, og ”almen sprogforståelse”, der øger indsigten i arbejdet med sprog, både i dansk og fremmedsprog. En del af forløbet i almen sprogforståelse omfatter latin.

K: Kantine, Karakterer, Klasseteam, Kodeks

Kantine
Kantinen har et alsidigt udvalg af varer med både kolde og lune retter, mælkeprodukter, frugt, drikkevarer og lidt mundgodt. Men du kan selvfølgelig også tage madpakke med hjemmefra og spise den i kantinen. I kantinen og i fællesområdet er der selvafrydning.

Karakterer
Efter grundforløbet får du standpunktskarakterer i de fag, som du afslutter efter 1.g og i naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP). Der gives standpunktskarakterer i ugen inden vinterferien (uge 6) og ved skoleårets afslutning. I de fag, der afsluttes, indgår årskaraktererne i dit studentereksamensbevis.

Klasseteam
Hver studieretningsklasse har et klasseteam (klassens lærere). Hvert klasseteam har en kontaktlærer, der koordinerer samarbejdet om klassens undervisning. Det er klasseteamet, der udarbejder studieplanen og herunder fastlægger aflevering af skriftlige opgaver. Du kan altid tale med din teamleder om forhold vedrørende uddannelsen.

Kodeks
Kodeks for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang til Herning Gymnasium.

L: Lectio, Lektioner, Lommeregner

Lectio
Lectio er skolens studieadministrative system, hvor du finder dit skema. Det er tilgængeligt på internettet. Via Lectio er der også adgang til klassens studieplan, og i mange tilfælde finder du her materiale, der skal bruges i timerne. Det er også her, du kan se dine karakterer, holde øje med dit fravær og får oplyst din eksamensplan.

Lektioner
1. lektion: 08.05 – 09.15
2. lektion: 09.30 – 10.40
3. lektion: 11.05 – 12.15
4. lektion: 12.45 – 13.55
5. lektion: 14.05 – 15.15

Lommeregner
Alle elever forventes at have en simpel lommeregner til rådighed. Skolen anbefaler kraftigt en Texas Instruments TI-30XB, som typisk kan erhverves for under 200 kroner. A- og B-holdene i matematik bruger regneprogrammet Maple til komplicerede udregninger. Dette program får du udleveret af skolen.

M: Mediatek, Microsoft Office, Morgensamling

Mediatek
Mediateket er skolens bibliotek, hvor du kan låne bøger, tidsskrifter og tv-udsendelser til brug i undervisningsforløb, projekter og større skriftlige opgaver – eller blot til frilæsning. Du får også adgang til en række søgebaser med artikler på dansk og engelsk, opslagsværker, fotos, film og meget mere. Har du brug for hjælp til informationssøgning kan du spørge bibliotekar Christina Nygaard Johansen til råds. Du kan også få hjælp til at bestille bøger m.m. fra Herning Bibliotek (og resten af landet) til levering på Mediateket.

Alle gymnasiets bøger er registret i Mediatekets biblioteksbase og skal lånes med cpr.nr., inden du tager dem med dig. Lån/afleverings-pc er placeret ved indgangen. I løbet af din gymnasietid vil du blive undervist på Mediateket i informationssøgning, ophavsret, udformning af litteraturlister m.m. i forbindelse med de store skriftlige opgaver.

Åbningstid: Dagligt kl. 8.30-14.30
Fysisk samling: 24.800 bøger, abn. på 25 tidsskrifter
Digital samling: 19 søgebaser

Microsoft Office
Microsoft tilbyder dig en gratis licens til Office365 (Word, OneNote, PowerPoint, Excel mv). Licensen kan bruges på op til 5 enheder (Mac/Windows/iOS/Andriod), men kun i den tid du er tilmeldt Herning Gymnasium. Du henter Office365 fra http://www.herning-gym.net.

Morgensamling
Der er morgensamling i Aulaen tirsdag i lige uger efter 2. lektion. Tirsdag i ulige uger vil der være årgangsvise morgensamlinger i Aulaen. Det er for alle elever om tirsdagen kl. 10.30 (efter anden lektion) i Aulaen. Der er mødepligt.

På morgensamlingen gives mange typer information til elever og lærere. Her har både elever og lærere mulighed for at fortælle om aktiviteter på skolen. Og her er der ofte talentfulde elever, der optræder for kammeraterne.

O: Oprydning, Ordbøger, Ordensregler

Oprydning
Når du forlader et undervisningslokale, skal du sætte stolen op under bordet og rydde din plads for affald. Man rydder generelt op efter sig selv indendørs og udendørs og lægger affald i skraldespande. Klasserne har på skift i en uge den opgave ved spisefrikvarterets afslutning at gennemgå alle indvendige fællesarealer og rydde eventuelle rester væk. I får nærmere besked om det.

Ordbøger
Skolen har købt adgang til Gyldendals Røde Ordbøger på nettet, og du har via Uni-Login gratis adgang. Desuden er Retskrivningsordbogen gratis tilgængelig på nettet. Derfor behøver du ikke at anskaffe dig nogen ordbøger, hvis du selv har en bærbar computer. Hvis du ikke har en bærbar computer, så forventes du at købe Gyldendals Røde Ordbøger til alle dine fremmedsprog.

Ordensregler
Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til lovgivningens krav. Her kan du læse en kort udgave. Skolen er en arbejdsplads for mange mennesker, både elever, lærere og teknisk-administrativt personale. Derfor skal enhver, der færdes på skolen, udvise respekt for andre og for andres arbejdsopgaver, og der skal i den daglige omgangsform være en god tone mellem alle.

For at undervisningen kan fungere godt, skal du

 • møde til tiden og aflevere opgaver til tiden
 • være velforberedt og deltage aktivt og konstruktivt
 • vise respekt for arbejdet (du må fx kun forlade lokalet efter aftale med læreren)
 • følge retningslinjerne for brug af IT på skolen

For at dagligdagen i øvrigt kan fungere godt, skal du

 • tale ordentligt til andre, med andre og om andre
 • behandle skolens møbler og andet udstyr ordentligt
 • efter hver eneste lektion hænge din stol op under bordet og rydde op på din plads
 • passe godt på bøger og andet undervisningsmateriale, som du låner af skolen
 • kun spise og drikke i kantinen/fællesområdet eller ved bordene udenfor (du må gerne medbringe alm. vand i klasselokalet)
 • altid rydde op efter dig selv både inde og ude og hjælpe dine kammerater med at huske på det samme
 • rygning er ikke tilladt på gymnasiets område, hverken ude eller inde
 • nøje overholde skolens rusmiddel- og alkoholpolitik (det er nemt at huske, for i skoletiden er alt forbudt!)

Hvis du en dag er fraværende, skal du

 • oplyse fraværsårsag i skemaprogrammet ”Lectio”. Du skal kontakte din studievejleder, hvis du har længerevarende fravær, eller hvis du skal fritages for idræt

Hvis du ikke følger skolens studie- og ordensregler, eller hvis du ikke deltager aktivt i undervisningen, fastsætter rektor om nødvendigt en passende sanktion. Reglerne gælder for alle skoleaktiviteter, hvad enten de foregår på skolen, under ekskursioner, på virksomhedsbesøg eller lignende.

P: Papir, print og kopiering

Papir, print og kopiering
Du skal selv anskaffe det notatpapir, du har brug for. Skolen udleverer det nødvendige tekniske papir. Hver elev tildeles et antal gratis print pr. kalenderår. For at konfigurere din computer til at udskrive på skolens printere skal du have installeret programmet TrylleHat. Derudover kan du købe så mange print, du vil. Ekstra print købes på IT-Kontoret. Lærerne udleverer de nødvendige kopier.

R: Rygning og tyggetobak

 

Rygning og tyggetobak
Det er IKKE tilladt at ryge på gymnasiets område, hverken ude eller inde. Det er heller ikke tilladt at indtage tyggetobak og lignende på skolen af hygiejniske og læringsmæssige årsager.

S: Sejlads, Skabe, Skema, Skolemail, SPS, Studiecafé, Studiekort, Studieplan, Sygetransport

Sejlads
Se retningslinjerne for Herning Gymnasiums sejlads med elever. Du kan også finde tilladelsesblanketten her

Skabe
Elevskabe findes rundt omkring på skolen. De sorte elevskabe må bruges, hvis man lejer et skab og benytter den specielle hængelås, hvor der er indgraveret HG. Uautoriserede hængelåse fjernes. Prisen er 200 kr. for alle 3 år, heraf går 100 kr. til Darfurnicafonden.

De røde skabe (i kælderen) må benyttes, hvis man lejer et skab og anvender egen hængelås. Prisen er 100 kr. for alle 3 år, heraf går 50 kr. til Darfurnicafonden. Hvis du ønsker et skab til at opbevare personlige ting og bøger på en sikker måde, kan du henvende dig på kontoret.

Skema
Alle lektioner er på 70 min. Grundskemaet, der er et 14-dages skema, offentliggøres ca. en uge før skolestart såvel på skolens intranet som på Lectio (under menupunktet vælg skole klikker man på Herning Gymnasium). Der vil i løbet af skoleåret på grund af særlige forhold (sygdom, kurser mv.) komme skemaændringer. Disse offentliggøres som hovedregel i Lectio, senest 2 uger før de finder sted. Akutte ændringer kan forekomme med meget kort varsel. Din undervisning vil med få undtagelser altid ligge inden for tidsrummet 8.05-15.15. Planlæg ikke andre aktiviteter i dette tidsrum.

Skolemail
Skolens e-mail, skolemail, er kun beregnet til uddannelsesformål. Du må sende e-mails til andre elever i din klasse, til dine lærere og andre relevante personer. Du må ikke sende e-mails til store grupper, fx alle elever eller alle lærere. Skolerelevante e-mails til alle eller mange på skolen må kun sendes efter aftale med uddannelseschef Anette Pedersen (ap@herning-gym.dk).

Skolen benytter e-mail rigtig meget. Du skal derfor tjekke din skolemail, hver gang du er på skolen. Der kan være beskeder fra studievejledere, skolens kontor, lærere, skemalægger og mange andre – og i mange tilfælde får du kun meddelelsen via skolemail.

HUSK med jævne mellemrum at tømme mailboksen for e-mails, der ikke længere er relevante.

SPS (specialpædagogisk støtte)
Hvis du har behov for særlig støtteforanstaltning på grund af funktionsnedsættelse (handicap), skal du henvende dig til skolens studievejledere. De vil i samarbejde med dig og dine forældre finde ud af, hvordan skolen kan hjælpe dig bedst muligt.

Studiecafé
Tirsdag, onsdag og torsdag fra september til april er det muligt at få lektiehjælp. Vejledningen finder sted på og uden for Mediateket. Det er både lærere og erfarne elever, der er dine rådgivere. Du kan også få hjælp, hvis du har problemer med IT – eller få undervisning i eller om emner relateret til anvendelsen af skolens programmer.

Studiekort
Du får udleveret et Studiekort i løbet af september. Du skal bruge det for at opnå adgang til fester på skolen.

Studieplan
I skemaprogrammet Lectios menubjælke kan du klikke på ”Studieplan”. Det er et vigtigt værktøj i dit daglige arbejde. Her kan du se de undervisningsforløb, din klasse skal have, og der er mange oplysninger om lektier, materiale, arbejdsformer og meget andet.

Sygetransport
Hvis du er kommet til skade eller er blevet opereret, så du i en periode er ude af stand til selv at komme i skole, kan du ansøge kommunen om sygetransport. Du henvender dig til skolens kontor og medbringer dokumentation fra lægen eller sygehuset. Derefter udfylder du et skema for hver uge med dine møde- og gåtider. Du skal påregne at skulle holde dig klar om morgenen op til ½ time før normal afhentningstid.

T: Tryllehat, Tutorer, Tyveri

Tryllehat
TrylleHat er et lille program, der hjælper dig med at installere skolens printere på din computer. På Windows er det desuden nødvendigt for at kunne logge på skolens trådløse net. Nyeste version af TrylleHat kan altid hentes fra intranettet.

Tutorer
Til hver 1.g.-klasse er der knyttet to tutorer. Det er elever fra en tilsvarende studieretningsklasse i 2.g, som sammen med kontaktlærerne hjælper de nye elever til rette på skolen.

Tyveri
Desværre er gymnasiet somme tider plaget af tyveri af forskellige effekter, fx i garderoben, der ligger tæt ved indgangen. Vi har derfor etableret videoovervågning flere steder på skolen. Du bør ikke efterlade værdigenstande i dit overtøj, og du kan leje et skab til dine ejendele.

U: UMS, Undervisningsplan

UMS
UMS synkroniserer passwords mellem Lectio, skolens net og UNI-login. Hvis man vil ændre sit password kan det gøres via UMS på https://intranet.herning-gym.dk. Der kan gå op til 15 minutter, fra man har skiftet sit password, til det er synkroniseret. Du kan også få oplyst dit brugernavn og din adgangskode ved at sende en sms med teksten KODEORD til et af  følgende  numre: 30445625, 30445624, 24453493 og 24453494.

Gennem UMS kan lærerne også sender besked om af- lysninger og andre vigtige informationer. Det er derfor MEGET vigtigt, at det er det rigtige telefonnummer, der er tastet ind på UMS.

Undervisningsplan for eleverne
Undervisningsplanen er indrettet af hensyn til, at eleverne kan nå at få den undervisning, vejledning og fælles aktiviteter – også på tværs af klasser – som studentereksamensuddannelsen betinger.
En elev på Herning Gymnasium skal forvente et skema, der hver dag rækker fra kl. 8.05 til 15.15

Å: Årsnorm

Årsnorm
Hvert hold har en årsnorm, der angiver, hvor meget undervisning holdet skal have. Der er tale om et minimumstal. Årsnormen åbner for nye fleksible tilrettelæggelsesformer og sikrer, at alle får den undervisning, de har krav på. Du kan på Lectio under menupunktet  holdrapport/modulregnskab  løbende orientere dig om, hvor meget af årsnormen på det enkelte hold der er gennemført.