Praktiske oplysninger

Print
A: AT, Alkohol og rusmidler

AT = Almen Studieforberedelse
AT er forkortelsen for almen studieforberedelse. Almen studieforberedelse er en række forløb med skiftende fag, der er særligt tilrettelagt for hver klasse. I almen studieforberedelse skal du lære, hvordan vi arbejder fagligt i gymnasiet (og på de videregående uddannelser). Du bliver gjort bevidst om, hvordan emner kan anskues forskelligt afhængigt af den faglige metode, der anvendes, og du lærer om, hvordan mennesket tænker og har tænkt gennem tiderne. Det er målet, at du bliver forberedt til videre studier efter gymnasiet.

AT vil været udfaset fra sommeren 2019 pga. gymnasiereformen vedtaget i 2017.

Alkohol og rusmidler
Udgangspunktet for skolens alkohol- og rusmiddelpolitik er, at alkohol og rusmidler af enhver art ikke kan kombineres med arbejde/undervisning og øvrige skoleaktiviteter.

Herning Gymnasiums politik på området er, at så længe der foregår undervisning på skolen, må der ikke indtages alkohol eller rusmidler af ansatte, elever eller andre, der midlertidigt opholder sig på skolen. Det er naturligvis ikke tilladt at møde til undervisning eller på arbejde i alkohol- eller rusmiddelpåvirket tilstand.

Undervisning, der foregår uden for huset, er også omfattet af alkohol- og rusmiddelpolitikken. Det drejer sig fx om studierejser (udlandet), ekskursioner (en- og flerdages indenlandske ture) og intro-arrangementer som Wild-Life-turene.

Rektor kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen.


B: Bogdepot, Bus- og togkort

Bogdepot
Bogdepotet ligger i kælderen under bygning 3. Det er normalt åbent mandag-torsdag fra 9.15-9.30 og 10.40-11.05. Der er lukket om fredagen. Vi bruger mange bøger. Men bøger er dyre, og du skal derfor passe godt på dem ved at binde dem ind, skrive navn i dem og behandle dem ordentligt.

Skolen stiller de fleste undervisningsbøger gratis til rådighed. Bøgerne ligger i reoler, hvor hver klasse har sin egen. Hver bog har sit eget individuelle nummer i form af en stregkode. Du skal selv hente bøgerne og ved hjælp af dit personnummer og bøgernes stregkode registrere på computeren, at du har lånt dem. Det er den elev, der har lånt en bog, der hæfter for bogen. Så lad være med at låne til andre elever. I åbningstiden er det normalt Jane Gaden, du møder i bogdepotet.

Du skal selv erstatte bøgerne, hvis du ødelægger dem eller smider dem væk. Bortkomne bøger, der dukker op igen og afleveres af låner selv inden for en periode på 3 måneder efter betaling af erstatning, kan afleveres og erstatningsbeløbet refunderes. Efter denne frist ydes ingen tilbagebetaling. Såfremt du afleverer en anden bog, end den du er registreret for, vil afleveringen ikke blive registreret i dit navn, og du vil stadig stå som skyldner af den oprindeligt lånte bog.

Bøger, som skolen rykker for mere end 2 gange, vil blive sendt til restance hos SKAT. Gælden vil herefter blive administreret af inddrivelsescenteret hos SKAT.

Bus- og togkort
Ungdomskortet er transportrabat til alle elever på ungdomsuddannelser og alle 16-19 årige, der ikke er under uddannelse. Ungdomskortet er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde. Ungdomskortet giver dig også ret til rabat på rejser på tværs af takstområder, og du kan købe billetter til andre takstområder end dit eget til samme pris som børnebilletter.

Et Ungdomskort kommer til at koste 360,30 kr. om måneden for elever på ungdomsuddannelser.

Sådan søger du:

Der åbnes for bestillinger af Ungdomskort i løbet af juni måned. Du skal først godkendes i et selvbetjeningssystem om ret til rabat. Her er det uddannelsesstedet, der træffer afgørelsen. Når du er godkendt hos uddannelsesstedet, kan du bestille og købe dit Ungdomskort hos trafikselskaberne.

På grund af sommerferien skal du bestille dit Ungdomskort senest d. 1. juli for at være sikker på at have det til skolestart.


C: Computere, Cykler og knallerter

Computere
Næsten alle elever har en bærbar computer med i skole hver dag, men det er ikke noget, skolen stiller krav om. Både Mac og Windows computere kan håndtere skolens programmer. iPads og andre tablets er rare, men kan ikke erstatte en ”rigtig” computer i forbindelse med afleveringer mv.

Fra din egen computer har du internetadgang fra skolen. Du kan tilgå Lectio og skolens servere både hjemmefra og fra skolen. Er du på skolen, kan du udskrive på skolens printere (se punktet TrylleHat og Papir, Print og Kopiering). Brugernavn og kode til skolens systemer og til din skolemail er dit Uni-Login (se UMS).

Bemærk: Det forventes at du læser din mail og tjekker Lectio mindst en gang hver skoledag, idet megen kommunikation på skolen foregår på denne måde. På https:// intranet.herning-gym.dk kan du finde vejledninger til, hvordan du tilgår e-mail og Lectio fra din smartphone.

Cykler og knallerter
Hvis du cykler eller kører på knallert til skole, skal du anbringe din cykel/knallert i cykelstativerne og/eller de markerede felter.


D: Deltagerbetaling, Dueslag

Deltagerbetaling
I dokumentet kan du læse om, hvilke udgifter du må påregne i din gymnasietid som både elev og som selvstuderende.

Dueslag
Lærernes postkasser kaldes dueslag. De findes på 21-gangen ved studievejledernes kontor og lige over for sekretariatet. Her kan du aflevere opgaver mv. til lærerne.


E: Eksaminer og årsprøver, Elevstøtteforening, E-mail, Erhvervsarbejde, Evaluering

Dimission

I 2018 afholdes dimissionen den 29. juni kl. 10.00.

Eksaminer og årsprøver
Studentereksamen omfatter 10 eksaminer inklusiv studie- retningsprojektet. Ved afslutningen af hvert skoleår er der en række skriftlige og mundtlige prøver.

I 2018 offentliggøres eksamensplanen den 16. maj og den 23. maj. Her får du at vide, hvilke fag Undervisningsministeriet har udtrukket som eksamensfag, og hvilke fag du skal til årsprøve i.

Elevstøtteforening
Foreningen yder i særlige tilfælde økonomisk støtte til enkeltelever til ekskursioner og studierejser. Man skal sende en ansøgning til rektor Søren Brøndum (sb@herning-gym.dk) for eventuelt at kunne få et tilskud eller lån. Der bliver i hvert tilfælde foretaget en vurdering af behovet, og derfor skal der være tale om velbegrundede ansøgninger.

E-mail (Skolemail)
Skolens e-mailer integreret med Office 365 og er kun beregnet til uddannelsesformål. <dit uni-login>@herning-gym.dk. Du må sende e-mail til din klasse, dine lærere og andre relevante personer. E-mail til hele årgange, alle elever eller lærere skal godkendes af en uddannelseschef.

Skolen benytter e-mail rigtig meget. Du skal derfor tjekke din skolemail mindst én gang pr. skoledag. Der kan være beskeder fra studievejledere, lærere og mange andre – og i 0fte får du kun meddelelsen via e-mail. Har du en smartphone er det en god ide at sætte den op til at modtage skolemail.

Erhvervsarbejde
Bortset fra feriejob skal man være forsigtig med at tage erhvervsarbejde. I de tre år, hvor du er elev på Herning Gymnasium, er skolen din arbejdsplads. Mange har alligevel et job ved siden af, men det kan påvirke skolegangen og eksamensresultatet negativt.

Evaluering
Elever og lærere samarbejder om en systematisk evaluering af undervisningen. Dette sikrer åbenhed og synlighed om udviklingen af undervisningen med henblik på at forbedre elevernes udbytte af den.

Hver enkelt grundforløbelev skal i slutningen af september/starten oktober have en samtale med en af sine kontaktlærere og en studievejleder eller uddannelseschef. Ved samtalerne tales om elevens faglige niveau, herunder resultater af matematik-screening, resultat af læsevejledernes screening og eventuelle øvrige faglige screeninger, ønsker til videre uddannelse og valg af studieretning. Samtalen forberedes fra elevens side ved udfyldelsen af en selvevaluering.

F: Ferieplan, Fester, Forsikring, Forsømmelser, Forældremøder, Fritagelse for idræt, Frø, Fællestimer

Ferie- og undervisningsplan for elever 2017-2018

Vi følger i det store hele Herning Kommunes ferieplan (de nævnte dag er inklusive)

Juleferie: torsdag 21. dec. 2017 – tirsdag 2. januar 2018
Orienteringsmøde åben skole: ”skoledag med visse elevaktiviteter”: lørdag 20. januar 2018
Vinterferie: uge 7 (lørdag 10. februar – søndag 18. februar 2018

Påskeferie: lørdag 24. marts – mandag 2. april 2018
St. Bededag: fredag 27. april 2018
Kr. Himmelfartsdag: torsdag 10. maj – søndag 13. maj 2018
Pinse: lørdag 19. maj – mandag 21. maj 2018
Sidste undervisningsdag for 3.g.: tirsdag 22. maj 2018

Sidste undervisningsdag for 1.g + 2.g.: fredag 1. juni 2018
Grundlovsdag: tirsdag 5. juni 2018

Sidste studenter springer ud og studenterbal: onsdag 27. juni 2018
Translokation for 1.g og 2.g.: onsdag 27. juni 2018
Dimission: fredag 29. juni 2018
Sommerferie: lørdag 30. juni 2018

 • Undervisningsplanen er indrettet af hensyn til, at eleverne kan nå at få den undervisning, vejledning og øvrige aktiviteter, som stx-bekendtgørelsen foreskriver. En elev på Herning Gymnasium skal forvente et skema, der hver dag rækker fra kl. 8.05-15.15
 • Af hensyn til elevernes mulighed for offentlig transport til gymnasiet følger vi Herning Kommunes skoleferieplan
 • Vi holder undervisningsfri fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
 • Vi holder undervisningsfri på Grundlovsdag

Ferie- og undervisningsplan for elever 2018-2019

Vi følger i det store hele Herning Kommunes ferieplan (de nævnte dag er inklusive).

Første undervisningsdag for 1. g: mandag d. 13/8 2018
Første undervisningsdag for 2. og 3.g: tirsdag d. 14/8 2018
Efterårsferie uge 42: lørdag d. 13/10 2018 – søndag d. 21/10 2018
Juleferie uge 51: fredag d. 21/12 2018 – uge 1: onsdag d. 2/1 2019
Informationsmøde: Det er en skoledag med visse elevaktiviteter. Uge 3: lørdag d. 19/1 2019. Uge 4: Mandag den 21/1 2019 er fridag for 1.g og 2.g
Vinterferie uge 7: lørdag d. 9/2 2019 – søndag d. 17/2 2019
Kongebal: fredag d. 22/2 2019 3.g forbereder Kongebal
Påskeferie uge 15-16: lørdag d. 13/4 2019 – mandag d. 22/4 2019
St. Bededag: fredag d. 17/5 2019
Kristi Himmelfartsdag: torsdag d. 30/5 2019 – fredag d. 31/5 2019
Grundlovsdag: onsdag d. 5/6 2019
Pinseferie: lørdag d. 8/6 2019 – mandag d. 10/6 2019
Sidste undervisningsdag for 3.g: onsdag d. 15/5 2019
Sidste undervisningsdag for 1.g + 2.g: onsdag d. 29/5 2019
Sidste studenter springer ud og studenterbal: onsdag d. 26/6 2019
Translokation for 1.g og 2.g: onsdag d. 26/6 2019
Dimission: fredag d. 28/6 2019
Sommerferie: lørdag 29. juni 2019

 • Undervisningsplanen er indrettet af hensyn til, at eleverne kan nå at få den undervisning, vejledning og øvrige aktiviteter, som stx-bekendtgørelsen foreskriver. En elev på Herning Gymnasium skal forvente et skema, der hver dag rækker fra kl. 8.05-15.15
 • Af hensyn til elevernes mulighed for offentlig transport til gymnasiet følger vi Herning Kommunes skoleferieplan
 • Vi holder undervisningsfri fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
 • Vi holder undervisningsfri på Grundlovsdag

Fester
Skolens elevfester arrangeres som hovedregel af elevforeningen ÆB i samarbejde med repræsentanter for skolen. Cafeer er altid placeret på eftermiddage fredag efter skoletid, og fester holdes normalt fredag aften fra 20 til 24.

Bemærk: Festerne og caféerne er lukkede fester (dvs. kun for skolens elever). Billetter til fester på skolen kan kun købes i forsalg ved brug af studiekort.

Forsikring
Skader skal anmeldes til din private forsikring. Skolen har ikke nogen forsikring, der dækker skader eller tyveri. Benyttelse af skolens garderobe sker på eget ansvar.

Forsømmelser
Der er møde- og afleveringspligt i gymnasiet. Du skal deltage i alle lektioner. Hvis du er fraværende på grund af sygdom eller af andre tvingende grunde, skal du oplyse fraværsårsagen i Lectio. Hvis du er syg i længere tid, kan du få sygeundervisning. Det aftaler du med din studievejleder. Hvis du i øvrigt har problemer, der påvirker din skolegang, skal du kontakte din studievejleder, som vil prøve at hjælpe dig.

Du skal aflevere alle skriftlige opgaver til tiden. Det er vigtigt, at du ikke kommer bagefter med skriftlige afleveringer. Hvis du ikke afleverer en opgave til tiden, bliver du indkaldt til at arbejde med den i studiecaféen. Der er mødepligt i studiecaféen.

Du vil meget hurtigt få en skriftlig advarsel, hvis du ikke afleverer opgaver til tiden. Advarslen fortæller dig, at hvis du ikke frem over passer lektionerne og afleverer opgaverne til tiden, vil du komme til eksamen i alle fag, der afsluttes i indeværende skoleår eller miste retten til at aflægge eksamen i et eller flere fag.

Du kan kun få SU, hvis du er studieaktiv. Hvis du bliver ved med at forsømme efter at have fået en skriftlig advarsel, vil vi normalt vurdere, at du ikke er tilstrækkeligt studieaktiv. Det betyder, at du ikke kan få SU.

Forældremøder
I begyndelsen af skoleåret inviteres 1.g.’erne og deres forældre til en studieretningsaften den 14. september, hvor der vil være orientering om 1.g.’ernes valg af studieretning. Det være muligt at møde kontaktlærerne for de forskellige grundforløbsklasser i løbet af aftenen.

Det skal understreges, at forældre altid er meget velkomne til at rette henvendelse til gymnasiet, hvis der er spørgsmål eller problemer, der skal afklares.

Fritagelse for idræt
Hvis du skal fritages for idræt, skal du henvende dig til din studievejleder. Hvis du på grund af sygdom har brug for en længerevarende fritagelse fra idrætsundervisning, skal du aflevere en lægeerklæring, hvor lægen skal angive sygdommens art, varigheden og omfanget af fritagelsen. Du skal selv betale lægeerklæringen.

Er hindringen for din deltagelse umiddelbart synlig, f.eks. et brækket ben, kan studievejlederen fritage dig helt eller delvist, uden at der kræves lægeerklæring. Hvis du på grund af handicap/sygdom ikke kan have idræt, skal du have et andet fag på C-niveau, der erstatter de manglende timer. Det er skolen, der fastsætter, hvilket andet fag du skal have.

Frø
Frøer er kælenavnet for de nye 1.g.’ere. Det kommer enten af frø i betydningen det, der skal spire og sætte blomst, eller i betydningen et lille grønt væsen, som 2. og 3.g’erne gerne vil kysse for at finde en prins eller en prinsesse. Under alle omstændigheder er ordet venligt og kærligt ment.

Fællestimer
Fællestimer arrangeres dels af aktivitetsudvalget, dels af lærere i de forskellige studieretninger. I løbet af et skoleår vil der typisk være en række arrangementer, som afholdes for en eller flere årgange eller for hele skolen.

G: Garderobe, Glemte sager, Grundforløbet

Garderobe
Du må gerne hænge dit tøj i garderoben i fællesområdet. Men undgå at efterlade værdigenstande i lommer og tasker. Desværre sker det en gang imellem, at der forsvinder noget. Og skolen har ingen forsikring, der dækker tyveri. Vi har videoovervågning og anmelder alle tyverier til politiet – men det er ærgerligt at miste dyrt tøj, PC, mobil eller andet værdifuldt, fordi man tror, at ingen stjæler. Benyttelse af garderoben sker på eget ansvar (lej eventuelt et skab).

Glemte sager
Værdigenstande og mindre ting (smykker, USB-stik, ledninger, briller, kreditkort, mobiltelefoner osv.) kan hentes på kontoret. Større ting (jakker, sko, idrætstøj osv.) anbringes på hylder i kælderen under 31-gangen – uden for bogdepotet og i hallens garderobe. Glemte sager opbevares 3 måneder, hvorefter de kasseres.

Grundforløbet
Grundforløbet er de første 3 måneder (11 uger) af gymnasieuddannelsen. Det giver de nye elever indsigt i en række af gymnasiets fag og arbejdsmetoder. Grundforløbet omfatter desuden ”naturvidenskabeligt grundforløb”, der giver forståelse af naturvidenskabelig tankegang og metode, og ”almen sprogforståelse”, der øger indsigten i arbejdet med sprog, både i dansk og fremmedsprog. En del af forløbet i almen sprogforståelse omfatter latin.

K: Kantine, Karakterer, Klasseteam, Kodeks, Kontaktlærer

Kantine
Kantinen har et alsidigt udvalg af varer med både kolde og lune retter, mælkeprodukter, frugt, drikkevarer og lidt mundgodt. Men du kan selvfølgelig også tage madpakke med hjemmefra og spise den i kantinen. I kantinen og i fællesområdet er der selvafrydning. Kantinen har åbent hver dag fra kl. 7.55-14.05, og man kan betale med kreditkort.

Karakterer
Efter grundforløbet får du standpunktskarakterer i de fag, som du afslutter efter 1.g, og i naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP). Der gives standpunktskarakterer i ugen inden vinterferien (uge 6) og ved skoleårets afslutning. I de fag, der afsluttes, indgår årskaraktererne i dit studentereksamensbevis.

Klasseteam
Hver studieretningsklasse har et klasseteam (klassens lærere). Hvert klasseteam har en teamlærer, der koordinerer samarbejdet om klassens undervisning. Det er klasseteamet, der udarbejder studieplanen og herunder fastlægger aflevering af skriftlige opgaver. Du kan altid tale med din teamleder om forhold vedrørende uddannelsen.

Kodeks
Kodeks for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang til Herning Gymnasium.

Kontaktlærer
I grundforløbet har alle grundforløbsklasser to kontaktlærere, der samarbejder med klassen om trivsel og overgangen fra grundskole til gymnasium. Kontaktlærerne tager imod eleverne den første skoledag og har klassen til fag i grundforløbet, hvilket gør, at de mødes med eleverne jævnligt. Kontaktlærerne afholder samen med studievejleder eller uddannelseschef en individuel evalueringssamtale i slutningen af september/starten af oktober, hvor formålet er at blive afklaret om det forestående studieretningsvalg i oktober.

L: Lectio, Lektioner, Lommeregner, Læse- og matematikvejledning

Lectio
Lectio er skolens studieadministrative system, hvor du finder dit skema. Det er tilgængeligt på internettet. Via Lectio er der også adgang til klassens studieplan, og i mange tilfælde finder du her materiale, der skal bruges i timerne. Det er også her, du kan se dine karakterer, holde øje med dit fravær og får oplyst din eksamensplan.

Lektioner
1. lektion: 08.05 – 09.15
2. lektion: 09.30 – 10.40
3. lektion: 11.05 – 12.15
4. lektion: 12.45 – 13.55
5. lektion: 14.05 – 15.15

Lommeregner
Alle elever forventes at have en simpel lommeregner til rådighed. Skolen anbefaler kraftigt en Texas Instruments TI-30XB, som typisk kan erhverves for under 200 kroner. A- og B-holdene i matematik bruger regneprogrammet Maple til komplicerede udregninger. Dette program får du udleveret af skolen.

Læse- og matematikvejledning
Når du begynder på gymnasiet, bliver du og andre 1.g.-elever screenet for både ordblindhed og matematikvanskeligheder. Vi screener, fordi vi gerne vil hjælpe alle elever til at få det bedst mulige udbytte af undervisningen i gymnasiet. Hvis screeningerne viser, at du kan have udbytte af at få hjælp, indkalder skolens læse- og matematikvejledere dig til en samtale eller opfølgende screening.

M: Mediatek, Microsoft Office, Mobiltelefon, Morgensamling

Mediatek
Mediateket er skolens bibliotek, hvor du kan låne bøger og tidsskrifter i forbindelse med undervisningen og de store skriftlige opgaver – eller blot til læsning i fritiden. Du kan søge efter materialer i gymnasiets bibliotekssystem og i en række søgebaser med artikler på dansk og engelsk, opslagsværker, fotos, film og tv-udsendelser. Har du brug for hjælp til informationssøgning, kan du spørge bibliotekar Christina Nygaard Johansen til råds. Du kan også få hjælp til at bestille bøger m.m. fra Herning Bibliotek (og resten af landet) til levering på Mediateket.

Alle gymnasiets bøger er registret i Mediatekets biblioteksbase og skal lånes med cpr.nr., inden du tager dem med dig. Lån/afleverings-pc er placeret ved indgangen. I løbet af din gymnasietid vil du blive undervist på Mediateket i informationssøgning, ophavsret, udformning af litteraturlister m.m. i forbindelse med de store skriftlige opgaver.

Åbningstid: Dagligt kl. 8.30-14.30
Fysisk samling: 26.000 bøger, abn. på 20 tidsskrifter
Digital samling: 15 søgebaser

Microsoft Office
Microsoft tilbyder dig en gratis licens til Office 365 (Word, OneNote, PowerPoint, Excel m.v). Licensen kan bruges på op til 5 enheder (Mac/Windows/iOS/Andriod), men kun i den tid du er tilmeldt Herning Gymnasium. Du henter Office 365 på følgende link: Microsoft Office, og her logger du ind ved at skrive <dit uni-login>@herning-gym.dk.

Mobiltelefon
Vi ønsker at skabe det bedst mulige lærings- og undervisningsmiljø for dig. Din trivsel har nemlig stor indflydelse på din evne til at lære nyt. En telefon er i den forbindelse rigtig smart at have med. Du kan koble den på skolens wifi med dit unilogin. Du kan tjekke din skolemail, og se dit skema i Lectio og modtage sms fra dine lærere. Men den er også et forstyrrende element i undervisningen. Derfor skal du altid slukke den og lægge den i tasken inden lektionens start.

Morgensamling
Der er morgensamling i Aulaen tirsdag i lige uger efter 2. lektion. Tirsdag i ulige uger vil der være årgangsvise morgensamlinger i Aulaen. Det er for alle elever om tirsdagen kl. 10.30 (efter anden lektion) i Aulaen. Der er mødepligt.

På morgensamlingen gives mange typer information til elever og lærere. Her har både elever og lærere mulighed for at fortælle om aktiviteter på skolen. Og her er der ofte talentfulde elever, der optræder for kammeraterne.

O: Oprydning, Ordbøger, Ordensregler

Oprydning
Når du forlader et undervisningslokale, skal du sætte stolen op under bordet og rydde din plads for affald. Man rydder generelt op efter sig selv indendørs og udendørs og lægger affald i skraldespande. Klasserne har på skift i en uge den opgave ved spisefrikvarterets afslutning at gennemgå alle indvendige fællesarealer og rydde eventuelle rester væk. I får nærmere besked om det.

Ordbøger
Du har gratis adgang til Gyldendals Røde Ordbøger  via ordbog.gyldendal.d og dit unilogin. Du har desuden gratis adgang til en række andre ordbøger på nettet. Du behøver derfor ikke anskaffe dig nogen ordbøger. Bruger du ikke bærbar computer, forventes du at købe Gyldendals Røde ordbøger til alle dine fremmedsprog.

Ordensregler
Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til lovgivningens krav. Skolen er en arbejdsplads for mange mennesker. Skolen forventer, at alle elever og ansatte udviser respekt for hinanden i omgangen med andre elever og ansatte. Der skal i den daglige omgangsform være en god tone og en passende sprogbrug. man skal med andre ord altid tale pænt til hinanden, med hinanden og om hinanden. Det betyder også, at hverken elever eller ansatte taler nedsættende om skolen, dens personale eller andre elever, hverken i eller uden for skolen, herunder på de sociale medier.

For at undervisningen kan fungere godt, skal du

 • møde til tiden og aflevere opgaver til tiden
 • være velforberedt og deltage aktivt og konstruktivt
 • rette dig efter de anvisninger, som den ansvarlige lærer giver
 • følge retningslinjerne for brug af IT på skolen

For at dagligdagen i øvrigt kan fungere godt, skal du

 • behandle skolens bygninger, møbler, tekniske hjælpemidler og andet udstyr ordentligt
 • undlade at medbringe/indtage mad og drikkevarer (bort set fra vand på flaske) i klasselokaler, laboratorier, auditorium, Mediatek og festsal. Al spisning foregår i fællesområdet/kantinen og i studieområder
 • efter hver eneste lektion hænge stolene op under bordet og sørge for, at klasselokalet er ryddet for affald
 • passe godt på bøger og andet undervisningsmateriale, som du låner af skolen
 • nøje overholde skolens rygepolitik og skolens alkohol- og rusmiddelpolitik.

Hvis du en dag er fraværende, skal du

 • oplyse fraværsårsag i skemaprogrammet Lectio. Du skal kontakte din studievejleder, hvis du har længerevarende fravær, eller hvis du skal fritages for idræt

Hvis du ikke følger skolens studie- og ordensregler, eller hvis du ikke deltager aktivt i undervisningen, fastsætter rektor om nødvendigt en passende sanktion. Reglerne gælder for alle skoleaktiviteter, hvad enten de foregår på skolen, under ekskursioner, på virksomhedsbesøg eller lignende.

P: Papir, print og kopiering

Papir, print og kopiering
Du skal selv anskaffe det notatpapir, du har brug for. Skolen udleverer det nødvendige tekniske papir. Hver elev tildeles et antal gratis print pr. kalenderår. For at konfigurere din computer til at udskrive på skolens printere skal du have installeret programmet TrylleHat. Derudover kan du købe så mange print, du vil. Ekstra print købes på IT-kontoret. Lærerne udleverer de nødvendige kopier.

R: Rygning og snus

Rygning og snus
Det er IKKE tilladt at ryge på gymnasiets område, hverken ude eller inde. Det er heller ikke tilladt at indtage tyggetobak og lignende på skolen af hygiejniske og læringsmæssige årsager.

S: Sejlads, Skabe, Skema, SPS, Studiecafé, Studiekort, Studieplan, Sygetransport

Sejlads
Se retningslinjerne for Herning Gymnasiums sejlads med elever. Du kan også finde tilladelsesblanketten her

Skabe
Elevskabe findes rundt omkring på skolen. De sorte elevskabe må bruges, såfremt man lejer et skab og benytter den specielle hængelås, hvor der er indgraveret HG. Uautoriserede hængelåse fjernes. Prisen er 200 kr. for alle 3 år, heraf går 100 kr. til Darfurnicafonden.

De røde skabe (i kælderen) må benyttes, hvis man lejer et skab og anvender egen hængelås. Prisen er 100 kr. for alle 3 år, heraf går 50 kr. til Darfurnicafonden. Hvis du ønsker et skab til at opbevare personlige ting og bøger på en sikker måde, kan du henvende dig på kontoret.

Skema
Alle lektioner er på 70 min. Grundskemaet, der er et 14-dages skema, offentliggøres ca. en uge før skolestart såvel på skolens intranet som på Lectio (under menupunktet vælg skole klikker man på Herning Gymnasium). Der vil i løbet af skoleåret på grund af særlige forhold (sygdom, kurser mv.) komme skemaændringer. Disse offentliggøres som hovedregel i Lectio, senest 2 uger før de finder sted. Akutte ændringer kan forekomme med meget kort varsel. Din undervisning vil med få undtagelser altid ligge inden for tidsrummet 8.05-15.15. Planlæg ikke andre aktiviteter i dette tidsrum.

SPS (specialpædagogisk støtte)
Hvis du har behov for særlig støtteforanstaltning på grund af funktionsnedsættelse (handicap), skal du henvende dig til skolens studievejledere. De vil i samarbejde med dig og dine forældre finde ud af, hvordan skolen kan hjælpe dig bedst muligt.

Studiecafé
Tre eftermiddage om ugen fra september til maj er det muligt at få lektiehjælp. Vejledningen finder sted uden for Mediateket. Det er både lærere og erfarne elever, der er dine rådgivere. Du kan også få hjælp, hvis du har problemer med IT – eller få undervisning i eller om emner relateret til anvendelsen af skolens programmer.

Studiekort
Du får udleveret et studiekort i løbet af september. Du skal bruge det for at opnå adgang til fester på skolen.

Studieplan
I skemaprogrammet Lectios menubjælke kan du klikke på ”Studieplan”. Det er et vigtigt værktøj i dit daglige arbejde. Her kan du se de undervisningsforløb, din klasse skal have, og der er mange oplysninger om lektier, materiale, arbejdsformer og meget andet.

Sygetransport
Hvis du er kommet til skade eller er blevet opereret, så du i en periode er ude af stand til selv at komme i skole, kan du ansøge kommunen om sygetransport. Du henvender dig til skolens kontor og medbringer dokumentation fra lægen eller sygehuset. Derefter udfylder du et skema for hver uge med dine møde- og gåtider. Du skal påregne at skulle holde dig klar om morgenen op til ½ time før normal afhentningstid.

T: Tryllehat, Tutorer, Tyveri

Tryllehat
Du henter tryllehat på tryllehat.dk. Du skal bruge Tryllehat for at logge på skolens trådløse net og installere skolens printere.

 

Tutorer for 1.g.
Til hver 1.g.-klasse er der knyttet to tutorer. Det er elever fra 2.g. og 3.g., som sammen med kontaktlæreren hjælper de nye elever til rette på skolen.

Tyveri
Desværre er gymnasiet somme tider plaget af tyveri af forskellige effekter, fx i garderoben, der ligger tæt ved indgangen. Vi har derfor etableret videoovervågning flere steder på skolen. Du bør ikke efterlade værdigenstande i dit overtøj, og du kan leje et skab til dine ejendele.

U: UMS

UMS
UMS er vores brugerhåndteringssystem. Du finder det via ums.herning-gym.dk. Her kan du skifte kodeord til alle systemer på én gang, og du kan opdatere dit profilbillede og mobilnummer.

Å: Årsnorm

Årsnorm
Hvert hold har en årsnorm, der angiver, hvor meget undervisning holdet skal have. Der er tale om et minimumstal. Årsnormen åbner for nye fleksible tilrettelæggelsesformer og sikrer, at alle får den undervisning, de har krav på. Du kan på Lectio under menupunktet  holdrapport/modulregnskab  løbende orientere dig om, hvor meget af årsnormen på det enkelte hold der er gennemført.