Praktiske oplysninger

Print
A: Aflysning af undervisningen, Alkohol og rusmidler

Aflysning af undervisningen
Hvis en lærer ikke er mødt 10 min. ind i en lektion, skal klassen give kontoret besked. Husk forinden at se, om der er sket ændringer i Lectio.

Alkohol og rusmidler
Udgangspunktet for skolens alkohol- og rusmiddelpolitik er, at alkohol og rusmidler af enhver art ikke kan kombineres med arbejde/undervisning og øvrige skoleaktiviteter.

Herning Gymnasiums politik på området er, at så længe der foregår undervisning på skolen, må der ikke indtages alkohol eller rusmidler af ansatte, elever eller andre, der midlertidigt opholder sig på skolen. Det er naturligvis ikke tilladt at møde til undervisning eller på arbejde i alkohol- eller rusmiddelpåvirket tilstand.

Undervisning, der foregår uden for huset, er også omfattet af alkohol- og rusmiddelpolitikken. Det drejer sig fx om studierejser (udlandet), ekskursioner (en- og flerdages indenlandske ture) og intro-arrangementer som Wild-Life-turene.

Rektor kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen.


B: Bogdepot, Bus- og togkort

Bogdepot
Bogdepotet ligger i kælderen under bygning 3. Det er normalt åbent mandag-fredag fra 9.15-9.30 og 10.40-11.05. Vi bruger mange bøger. Men bøger er dyre, og du skal derfor passe godt på dem ved at binde dem ind, skrive navn i dem og behandle dem ordentligt.

Skolen stiller de fleste undervisningsbøger gratis til rådighed. Bøgerne ligger i reoler, hvor hver klasse har sin egen. Hver bog har sit eget individuelle nummer i form af en stregkode. Du skal selv hente bøgerne og ved hjælp af dit personnummer og bøgernes stregkode registrere på computeren, at du har lånt dem. Det er den elev, der har lånt en bog, der hæfter for bogen. Så lad være med at låne til andre elever. I åbningstiden er det normalt Jane Gaden, du møder i bogdepotet.

Du skal selv erstatte bøgerne, hvis du ødelægger dem eller smider dem væk. Bortkomne bøger, der dukker op igen og afleveres af låner selv inden for en periode på 3 måneder efter betaling af erstatning, kan afleveres og erstatningsbeløbet refunderes. Efter denne frist ydes ingen tilbagebetaling. Såfremt du afleverer en anden bog, end den du er registreret for, vil afleveringen ikke blive registreret i dit navn, og du vil stadig stå som skyldner af den oprindeligt lånte bog.

Bøger, som skolen rykker for mere end 2 gange, vil blive sendt til restance hos SKAT. Gælden vil herefter blive administreret af SKAT.

Bus- og togkort
Ungdomskortet er transportrabat til alle elever på ungdomsuddannelser og alle 16-19 årige, der ikke er under uddannelse. Ungdomskortet er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde. Ungdomskortet giver dig også ret til rabat på rejser på tværs af takstområder, og du kan købe billetter til andre takstområder end dit eget til samme pris som børnebilletter.

Et Ungdomskort kommer til at koste 367,50 kr. om måneden for elever på ungdomsuddannelser.

Sådan søger du:

Der åbnes for bestillinger af Ungdomskort i løbet af juni måned. Du skal først godkendes i et selvbetjeningssystem om ret til rabat. Her er det uddannelsesstedet, der træffer afgørelsen. Når du er godkendt hos uddannelsesstedet, kan du bestille og købe dit Ungdomskort hos trafikselskaberne.

På grund af sommerferien skal du bestille dit Ungdomskort senest d. 1. juli for at være sikker på at have det til skolestart.


C: Computere, Cykler og knallerter

Computere
Vi anbefaler, at du har en bærbar pc, og de fleste elever har deres computer med i skole hver dag. Både Mac og Windows-computere kan håndtere skolens programmer. iPads og andre tablets er rare, men kan ikke erstatte en ”rigtig” computer i forbindelse med afleveringer mv. Fra din egen computer har du internetadgang fra skolen. Du kan tilgå Lectio, Skolemail, Office 365 og skolens øvrige systemer både hjemmefra og på skolen. Er du på skolen, kan du udskrive på skolens printere. Brugernavn og kode til skolens systemer og til din skolemail er dit Uni-Login (se UMS). Bemærk: Det forventes, at du læser din skolemail og tjekker Lectio mindst en gang hver skoledag, da meget af skolens kommunikation foregår her. På https://intranet.herning-gym.dk kan du finde vejledninger til, hvordan du tilgår e-mail og Lectio på fra din smartphone.

Cykler og knallerter
Hvis du cykler eller kører på knallert til skole, skal du anbringe din cykel/knallert i cykelstativerne og/eller de markerede felter.


D: Deltagerbetaling, Dueslag

Deltagerbetaling
I dokumentet kan du læse om, hvilke udgifter du må påregne i din gymnasietid som både elev og som selvstuderende.

Dueslag
Lærernes postkasser kaldes dueslag. De findes på 21-gangen ved studievejledernes kontor og lige over for sekretariatet. Her kan du aflevere opgaver mv. til lærerne.


E: Eksaminer og årsprøver, Elevstøtteforening, E-mail, Erhvervsarbejde, Evaluering

Dimission

I 2019 afholdes dimissionen den 28. juni kl. 10.00.

Eksaminer og årsprøver
Studentereksamen omfatter 10 eksaminer inklusiv studie-retningsprojektet. Ved afslutningen af hvert skoleår er der en række skriftlige og mundtlige prøver. Eksamensplanen offentliggøres i maj. Her får du at vide, hvilke fag Undervisningsministeriet har udtrukket som eksamensfag, og hvilke fag du skal til årsprøve i.

Elevstøtteforening
Foreningen yder i særlige tilfælde økonomisk støtte til enkeltelever til ekskursioner og studierejser. Man skal sende en ansøgning til rektor Søren Brøndum (sb@herning-gym.dk) for eventuelt at kunne få et tilskud eller lån. Der bliver i hvert tilfælde foretaget en vurdering af behovet, og derfor skal der være tale om velbegrundede ansøgninger.

E-mail (Skolemail)
Skolens e-mail er integreret med Office 365 og er kun beregnet til uddannelsesformål. Din skolemailadresse er: <dit uni-login>@herning-gym.dk. Du må sende e-mail til din klasse, dine lærere og andre relevante personer. E-mail til hele årgange, alle elever eller lærere skal godkendes af en uddannelseschef.

Skolen benytter e-mail rigtig meget. Du skal derfor tjekke din skolemail mindst én gang pr. skoledag. Der kan være beskeder fra studievejledere, lærere og mange andre – ofte får du kun meddelelsen via e-mail. Har du en smartphone er det en god ide at sætte den op til at modtage skolemail.

Erhvervsarbejde
Bortset fra feriejob skal man være forsigtig med at tage erhvervsarbejde. I de tre år, hvor du er elev på Herning Gymnasium, er skolen din arbejdsplads. Mange har alligevel et job ved siden af, men det kan påvirke skolegangen og eksamensresultatet negativt.

Evaluering
Elever og lærere samarbejder om en systematisk evaluering af undervisningen. Dette sikrer åbenhed og synlighed om udviklingen af undervisningen med henblik på at forbedre elevernes udbytte af den.

Hver enkelt grundforløbelev skal i slutningen af september/starten oktober have en samtale med en af sine kontaktlærere og en studievejleder eller uddannelseschef. Ved samtalerne tales om elevens faglige niveau, herunder resultater af matematik-screening, resultat af læsevejledernes screening og eventuelle øvrige faglige screeninger, ønsker til videre uddannelse og valg af studieretning. Samtalen forberedes fra elevens side ved udfyldelsen af en selvevaluering.

F: Ferieplan, Fester, Forsikring, Forsømmelser, Forældremøder, Fritagelse for idræt, Frø, Fællestimer

Ferie- og undervisningsplan for elever 2019-20

Vi følger i det store hele Herning Kommunes ferieplan

Fester
Skolens elevfester arrangeres som hovedregel af elevforeningen ÆB i samarbejde med repræsentanter for skolen. Cafeer er altid placeret på eftermiddage fredag efter skoletid, og fester holdes normalt fredag aften fra 20 til 24.

Bemærk: Festerne og caféerne er lukkede fester (dvs. kun for skolens elever). Billetter til fester på skolen kan kun købes i forsalg ved brug af studiekort.

Forsikring
Som statslig institution har vi ikke nogen forsikring. Skader og tyveri skal derfor anmeldes til din private forsikring. Vi henstiller derfor til, at du (evt. gennem dine forældre) sørger for at være ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikret. I forbindelse med studie- og udlandsrejser skal du sørge for at have en rejseforsikring og være opmærksom på, at den også dækker hjemtransport ved sygdom.

Forsømmelser
Der er møde- og afleveringspligt i gymnasiet. Du skal deltage i alle lektioner. Hvis du er fraværende på grund af sygdom eller af andre tvingende grunde, skal du oplyse fraværsårsagen i Lectio. Hvis du er syg i længere tid, kan du få sygeundervisning. Det aftaler du med din studievejleder. Hvis du i øvrigt har problemer, der påvirker din skolegang, skal du kontakte din studievejleder, som vil prøve at hjælpe dig.

Du skal aflevere alle skriftlige opgaver til tiden. Det er vigtigt, at du ikke kommer bagefter med skriftlige afleveringer. Hvis du ikke afleverer en opgave til tiden, bliver du indkaldt til at arbejde med den i Studiecaféen. Der er mødepligt i Studiecaféen. Hvis du afleverer for sent, skal opgaven altid afleveres i papirform på skolens kontor.

Du vil meget hurtigt få en skriftlig advarsel, hvis du ikke afleverer opgaver til tiden. Advarslen fortæller dig, at hvis du ikke frem over passer lektionerne og afleverer opgaverne til tiden, vil du komme til eksamen i alle fag, der afsluttes i indeværende skoleår eller miste retten til at aflægge eksamen i et eller flere fag.

Du kan kun få SU, hvis du er studieaktiv. Hvis du bliver ved med at forsømme efter at have fået en skriftlig advarsel, vil vi normalt vurdere, at du ikke er tilstrækkeligt studieaktiv. Det betyder, at du ikke kan få SU.

Forældremøder
I begyndelsen af skoleåret inviteres 1.g´erne og deres forældre til forældremøde den 4. eller 5. september kl. 19-21.00, hvor der vil være orientering om studieretninger og processen frem til valg af studieretning. Det skal understreges, at forældre altid er meget velkomne til at rette henvendelse til gymnasiet, hvis der er spørgsmål eller problemer, der skal afklares.

Fritagelse for idræt
Hvis du skal fritages for idræt, skal du henvende dig til din studievejleder. Hvis du på grund af sygdom har brug for en længerevarende fritagelse fra idrætsundervisning, skal du aflevere en lægeerklæring, hvor lægen skal angive sygdommens art, varigheden og omfanget af fritagelsen. Du skal selv betale lægeerklæringen. Er hindringen for din deltagelse umiddelbart synlig, f.eks. et brækket ben, kan studievejlederen fritage dig helt eller delvist, uden at der kræves lægeerklæring. Hvis du på grund af handicap/sygdom ikke kan have idræt, skal du have et andet fag på C-niveau, der erstatter de manglende timer. Det er skolen, der fastsætter, hvilket andet fag du skal have.

Frø
Frøer er kælenavnet for de nye 1.g’ere. Det kommer enten af frø i betydningen det, der skal spire og sætte blomst, eller i betydningen et lille grønt væsen, som 2. og 3.g’erne gerne vil kysse for at finde en prins eller en prinsesse. Under alle omstændigheder er ordet venligt og kærligt ment.

Fællestimer
Fællestimer arrangeres dels af trivselsudvalget og dels i studieretningerne og i fagene. I løbet af et skoleår vil der typisk være en række arrangementer, som afholdes for en eller flere årgange eller for hele skolen.

G: Garderobe, Glemte sager, Grundforløbet

Garderobe
Du må gerne hænge dit tøj i garderoben i fællesområdet. Men undgå at efterlade værdigenstande i lommer og tasker. Desværre sker det en gang imellem, at der forsvinder noget. Og skolen har ingen forsikring, der dækker tyveri. Vi har videoovervågning og anmelder alle tyverier til politiet – men det er ærgerligt at miste dyrt tøj, PC, mobil eller andet værdifuldt, fordi man tror, at ingen stjæler. Benyttelse af garderoben sker på eget ansvar (lej eventuelt et skab).

Glemte sager
Værdigenstande og mindre ting (smykker, USB-stik, ledninger, briller, kreditkort, mobiltelefoner osv.) kan hentes på kontoret. Større ting (jakker, sko, idrætstøj osv.) anbringes på hylder i kælderen under 31-gangen – uden for bogdepotet og i hallens garderobe. Glemte sager opbevares 3 måneder, hvorefter de kasseres.

Grundforløbet
Grundforløbet er de første 3 måneder (11 uger) af gymnasieuddannelsen. Det giver de nye elever indsigt i en række af gymnasiets fag og arbejdsmetoder. Grundforløbet omfatter desuden ”naturvidenskabeligt grundforløb”, der giver forståelse af naturvidenskabelig tankegang og metode, og ”almen sprogforståelse”, der øger indsigten i arbejdet med sprog, både i dansk og fremmedsprog. En del af forløbet i almen sprogforståelse omfatter latin.

K: Kantine, Karakterer, Klasseteam, Kodeks, Kontaktlærer

Kantine
Kantinen har et alsidigt udvalg af varer med både kolde og lune retter, mælkeprodukter, frugt, drikkevarer og lidt mundgodt. Men du kan selvfølgelig også tage madpakke med hjemmefra og spise den i kantinen. Der er tekøkken med køleskab og microovne mv., hvor du kan opbevare og opvarme din mad. I kantinen og i fællesområdet er der selvafrydning. Kantinens åbningstid er kl. 07.55-14.05 (fredag lukkes dog kl. 12.45).

Karakterer
Efter grundforløbet får du standpunktskarakter i de fag, som du afslutter efter 1.g og i naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP). Der gives karakterer i uge 8 og ved skoleårets afslutning. I de fag, der afsluttes, indgår årskaraktererne i dit studentereksamensbevis.

Klasseteam
Hver studieretningsklasse har et klasseteam (klassens lærere). Hvert klasseteam har en teamlærer, der koordinerer samarbejdet om klassens undervisning. Det er klasseteamet, der udarbejder studieplanen og herunder fastlægger aflevering af skriftlige opgaver. Du kan altid tale med din teamleder om forhold vedrørende uddannelsen.

Kodeks

Kontaktlærer
I grundforløbet har alle grundforløbsklasser to kontaktlærere, der samarbejder med klassen om trivsel og overgangen fra grundskole til gymnasium. Kontaktlærerne tager imod eleverne den første skoledag og har klassen til fag i grundforløbet, hvilket gør, at de mødes med eleverne jævnligt.

L: Lectio, Lektioner, Lommeregner, Læse- og matematikvejledning

Lectio
Lectio er skolens studieadministrative system, hvor du finder dit skema. Det er tilgængeligt på internettet. Via Lectio er der også adgang til klassens studieplan, og i mange tilfælde finder du her materiale, der skal bruges i timerne. Det er også her, du kan se dine karakterer, holde øje med dit fravær og får oplyst din eksamensplan.

Lektioner
1. lektion: 08.05 – 09.15
2. lektion: 09.30 – 10.40
3. lektion: 11.05 – 12.15
4. lektion: 12.45 – 13.55
5. lektion: 14.05 – 15.15

Lommeregner
Alle forventes at have en Texas Instruments TI-30XB eller TI30-XS-lommeregner til rådighed, fordi undervisningen i matematik, fysik og kemi forudsætter dette. Hvis du skal have matematik på A-, B- eller C-niveau, får du stillet matematikregneprogrammet Maple gratis til rådighed til installation på din egen computer.

Læse- og matematikvejledning
Når du begynder på gymnasiet, bliver du og andre 1.g-elever screenet for både ordblindhed og matematikvanskeligheder. Vi screener, fordi vi gerne vil hjælpe alle elever til at få det bedst mulige udbytte af undervisningen i gymnasiet. Hvis screeningerne viser, at du kan have udbytte af at få hjælp, indkalder skolens læse- og matematikvejledere dig til en samtale eller opfølgende screening. Alle elever har mulighed for at benytte CD-ORD/IntoWords.

M: Mediatek, Mobiltelefon, Morgensamling

Mediatek
Mediateket er skolens bibliotek, hvor du kan låne bøger og tidsskrifter i forbindelse med undervisningen og de store skriftlige opgaver – eller blot til læsning i fritiden. Du kan søge efter materialer i gymnasiets bibliotekssystem og i en række søgebaser med artikler på dansk og engelsk, opslagsværker, fotos, film og tv-udsendelser. Har du brug for hjælp til informationssøgning, kan du spørge bibliotekar Christina Nygaard Johansen til råds. Du kan også få hjælp til at bestille bøger m.m. fra Herning Bibliotek (og resten af landet) til levering på Mediateket.

Alle gymnasiets bøger er registret i Mediatekets biblioteksbase og skal lånes med cpr.nr., inden du tager dem med dig. Lån/afleverings-pc er placeret ved indgangen. I løbet af din gymnasietid vil du blive undervist på Mediateket i informationssøgning, ophavsret, udformning af litteraturlister m.m. i forbindelse med de store skriftlige opgaver.

Åbningstid: Dagligt kl. 8.30-14.30
Fysisk samling: 26.000 bøger, abn. på 20 tidsskrifter
Digital samling: 15 søgebaser

Mobiltelefon
Vi ønsker at skabe det bedst mulige lærings- og undervisningsmiljø for dig. Din trivsel har nemlig stor indflydelse på din evne til at lære nyt. En telefon er i den forbindelse rigtig smart at have med. Du kan koble den på skolens wifi med dit unilogin. Du kan tjekke din skolemail, og se dit skema i Lectio og modtage sms fra dine lærere. Men den er også et forstyrrende element i undervisningen. Derfor skal du altid slukke den og lægge den i tasken inden lektionens start.

Morgensamling
Der er morgensamling i Aulaen tirsdag i lige uger efter 2. lektion for alle. Tirsdage i ulige uger vil der være årgangsvise morgensamlinger i Aulaen. Der er mødepligt. På morgensamlingen gives mange typer information til elever og lærere. Her har både elever og lærere mulighed for at fortælle om aktiviteter på skolen. Og her er der ofte talentfulde elever, der optræder for kammeraterne.

O: Office 365, Oprydning, Ordbøger, Ordensregler

Office 365
Word og OneNote m.m. er uundværlige programmer i dit daglige arbejde, og OneDrive kan sikre dig backup af alle dine dokumenter. Microsoft tilbyder dig en gratis licens til Office 365 (Word, OneNote, PowerPoint og Excel m.m). Licensen kan bruges på op til 5 enheder (både computer, tablet og smartphone), dog kun i den tid du er tilmeldt Herning Gymnasium.

Oprydning
Når du forlader et undervisningslokale, skal du sætte stolen op under bordet og rydde din plads for affald. Man rydder generelt op efter sig selv indendørs og udendørs og lægger affald i skraldespande. Klasserne har på skift i en uge den opgave ved spisefrikvarterets afslutning at gennemgå alle indvendige fællesarealer og rydde eventuelle rester væk. I får nærmere besked om det.

Ordbøger
Du har gratis adgang til Gyldendals Røde Ordbøger  via ordbog.gyldendal.dk og dit unilogin. Du har desuden gratis adgang til en række andre ordbøger på nettet. Du behøver derfor ikke anskaffe dig ordbøger. Bruger du ikke bærbar computer, forventes du at købe Gyldendals Røde ordbøger til alle dine fremmedsprog.

Ordensregler

P: Papir, print og kopiering, persondataforordningen

Papir, print og kopiering
Du skal selv anskaffe det notatpapir, du har brug for. Skolen udleverer det nødvendige tekniske papir. Hver elev tildeles et antal gratis print pr. kalenderår. For at konfigurere din computer til at udskrive på skolens printere skal du have installeret programmet TrylleHat. Derudover kan du købe så mange print, du vil. Ekstra print købes på IT-kontoret. Lærerne udleverer de nødvendige kopier.

Persondataforordningen
Når du søger om optagelse på Herning Gymnasium, registrerer gymnasiet personoplysninger om dig. Det er personoplysninger, som du dels selv har givet os via optagelse.dk, ansøgningsskema og dels oplysninger, der stammer fra din tidligere skolegang. I løbet af din tid som elev på gymnasiet kan vi registrere andre personlige oplysninger om dig, som har relevans for din uddannelse og deltagelse i skolens liv. Skolen gemmer dine identifikationsoplysninger og grundlaget for udstedelsen af dit eksamensbevis (fag, karakterer, oplysning om prøver) i 30 år, mens andre påkrævende oplysninger om dig (f.eks. fravær) vil blive slettet efter 5 år. Øvrige oplysninger slettes senest 3 måneder efter dimission. Personoplysninger, du giver skriftligt samtykke til, at vi behandler, er kun tilgængelige for relevante medarbejdere, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen.

R: Rygning og snus

Rygning og snus
Det er IKKE tilladt at ryge på gymnasiets område, hverken ude eller inde. Det er heller ikke tilladt at indtage tyggetobak og lignende på skolen af hygiejniske og læringsmæssige årsager.

S: Sejlads, Skabe, Skema, SPS, Studiecafé, Studiekort, Studieplan, Sygetransport

Sejlads
Se retningslinjerne for Herning Gymnasiums sejlads med elever. Du kan også finde tilladelsesblanketten her:

Skabe
På skolen er der elevskabe, som må bruges, såfremt man lejer og benytter den specielle hængelås, hvorpå der er indgraveret HG. Uautoriserede hængelåse fjernes. Prisen er 200 kr. for alle 3 år, heraf går 100 kr. til Darfurnicafonden.

Skema
Alle lektioner er på 70 min. Grundskemaet, der er et 14-dages skema, offentliggøres ca. en uge før skolestart såvel på skolens intranet som på Lectio (under menupunktet vælg skole klikker man på Herning Gymnasium). Der vil i løbet af skoleåret på grund af særlige forhold (sygdom, kurser mv.) komme skemaændringer. Disse offentliggøres som hovedregel i Lectio, senest 2 uger før de finder sted. Akutte ændringer kan forekomme med meget kort varsel. Din undervisning vil med få undtagelser altid ligge inden for tidsrummet 8.05-15.15. Planlæg ikke andre aktiviteter i dette tidsrum.

SPS (specialpædagogisk støtte)
Hvis du har behov for særlig støtteforanstaltning på grund af funktionsnedsættelse (handicap), skal du henvende dig til skolens studievejledere. De vil i samarbejde med dig og dine forældre finde ud af, hvordan skolen kan hjælpe dig bedst muligt.

Studiecafé
Tre eftermiddage om ugen fra september til maj er det muligt at få lektiehjælp. Vejledningen finder sted uden for Mediateket. Det er både lærere og erfarne elever, der er dine rådgivere. Du kan også få hjælp, hvis du har problemer med IT – eller få undervisning i eller om emner relateret til anvendelsen af skolens programmer.

Studiekort
Du får udleveret et studiekort i løbet af september. Du skal bruge det for at opnå adgang til fester på skolen.

Studieplan
I skemaprogrammet Lectios menubjælke kan du klikke på ”Studieplan”. Det er et vigtigt værktøj i dit daglige arbejde. Her kan du se de undervisningsforløb, din klasse skal have, og der er mange oplysninger om lektier, materiale, arbejdsformer og meget andet.

Sygetransport
Hvis du er kommet til skade eller er blevet opereret, så du i en periode er ude af stand til selv at komme i skole, kan du ansøge kommunen om sygetransport. Du henvender dig til skolens kontor og medbringer dokumentation fra lægen eller sygehuset. Derefter udfylder du et skema for hver uge med dine møde- og gåtider. Du skal påregne at skulle holde dig klar om morgenen op til ½ time før normal afhentningstid.

T: Tryllehat, Tutorer, Tyveri

Tryllehat
Du henter tryllehat på tryllehat.dk. Med Tryllehat kan du logge på skolens trådløse net og installere skolens printere.

Tutorer for 1.g
Til hver 1.g-klasse er der knyttet to tutorer. Det er elever fra 2.g og 3.g, som sammen med kontaktlæreren hjælper de nye elever til rette på skolen.

Tyveri
Desværre er gymnasiet somme tider plaget af tyveri af forskellige effekter, fx i garderoben, der ligger tæt ved indgangen. Vi har derfor etableret videoovervågning flere steder på skolen. Du bør ikke efterlade værdigenstande i dit overtøj, og du kan leje et skab til dine ejendele.

U: UMS

UMS
UMS er vores brugerhåndteringssystem. Du finder det via ums.herning-gym.dk. Her kan du skifte kodeord til alle systemer på én gang, og du kan opdatere dit profilbillede og mobilnummer.

Å: Årsnorm

Årsnorm
Hvert hold har en årsnorm, der angiver, hvor meget undervisning holdet skal have. Der er tale om et minimumstal. Årsnormen åbner for nye fleksible tilrettelæggelsesformer og sikrer, at alle får den undervisning, de har krav på. Du kan på Lectio under menupunktet  holdrapport/modulregnskab  løbende orientere dig om, hvor meget af årsnormen på det enkelte hold der er gennemført.